Sympower
Sympower is now a certified B Corp!

Ξεκλειδώστε την πρόσθετη αξία των ενεργειακών φορτίων και διαδικασιών σας.

Τι είναι η Απόκριση Ζήτησης και πώς θα αποβεί σε όφελος της Ελλάδας;

Αποστολή κάθε ενεργειακού συστήματος είναι η παραγωγ και διανομή ενέργειας. Όσο απερίφραστα συγκεκριμένο κι αν ακούγεται κάτι τέτοιο, στην πραγματικότητα τα συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται από εξαιρετική πολυπλοκότητα.

Οι διακυμάνσεις στην κατανάλωση και την παραγωγή ενέργειας όχι μόνο επηρεάζουν τη συχνότητα στους κόλπους του δικτύου – η οποία πρέπει να διατηρείται στα 50 Hz – αλλά επιδρούν μακροπρόθεσμα στα κόστη της χονδρικής πώλησης της ενέργειας, καθιστώντας τα ασταθή. Οι υπηρεσίες εξισορρόπησης συμβάλλουν στη διατήρηση της συχνότητας του δικτύου, επιτρέποντας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση ανισορροπιών ή συμφορήσεων.

Στα πλαίσια τέτοιων υπηρεσιών εξισορρόπησης, πολλές εταιρείες και βιομηχανίες ανά την Ευρώπη στρέφονται στην Απόκριση Ζήτησης, προκειμένου να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, δημιουργώντας ενεργειακά πιο ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, να αποκτήσουν μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα της ενεργειακής τους κατανάλωσης και ταυτόχρονα να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη δημιουργία ενός περισσότερο βιώσιμου και αξιόπιστου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι είναι ακριβώς η Απόκριση Ζήτησης;

Απόκριση Ζήτησης είναι η μεταβολή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τους τελικούς χρήστες (όπως είναι οι εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις) με σκοπό την εξισορρόπηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις περιόδους αιχμών στην παραγωγή ή κατανάλωση.

Ο σχεδιασμός αυτής της προσέγγισης επιτρέπει τον μεταβολή της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους υψηλών τιμών ή όταν υπονομεύεται η αξιοπιστία του δικτύου. Για παράδειγμα, όταν η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνει, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν σήμα, από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς, ώστε να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας σε δεδομένη χρονική στιγμή, προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο.

Χωρίς υπηρεσίες εξισορρόπησης, όπως αυτή της Απόκρισης Ζήτησης, τα ενεργειακά συστήματα παραμένουν ευάλωτα στις διακυμάνσεις προσφοράς και ζήτησης. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, όπως διακοπές ρεύματος και blackouts, περιστατικά που όχι μόνο επικίνδυνα είναι για ολόκληρο το σύστημα αλλά μπορούν και να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στο μηχανολογικό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων παραγωγής και να βλάψουν τις διαδικασίες, εφόσον δεν έχουν ληφθεί οι κατάλληλες προφυλάξεις.

Ιστορικά, την ευθύνη εξισορρόπησης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας έφερε ο τομέας της προσφοράς – δηλαδή κυρίως οι μεγάλες, παραδοσιακές μονάδες παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα. Για να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμες να αντιμετωπίσουν διακυμάνσεις στη ζήτηση και την προσφορά, οι παραδοσιακές ηλεκτροπαραγωγικες μονάδες λειτουργούν με μειωμένη δυναμικότητα, αφήνοντας έτσι περιθώριο για αντίδραση σε απροσδόκητες μεταβολές του δικτύου. Κάτι τέτοιο ωστόσο οδηγεί σε χαμηλότερη απόδοση παραγωγής, υψηλότερα επίπεδα εκπομπών αέριων ρύπων και αυξανόμενο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ομάδα μας είναι στην διάθεση σας, για να απαντήσει στις απορίες σας. επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας στην Ελλάδα.

Contact Kostas Greek

Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Commercial Manager

Τι σημαίνει η ένταξη της Απόκρισης Ζήτησης στις αγορές για το ηλεκτρικό δίκτυο της Ελλάδας;

Χαμηλότερα ενεργειακά κόστη χάρη στη συμμετοχή στην ΑΖ

Ένα από τα σημαντικά οφέλη της Απόκρισης Ζήτησης είναι η μείωση των ενεργειακών τιμολογίων για τους συμμετέχοντες. Δεδομένης της θετικής επίπτωσης της ΑΖ στην αξιοπιστία του δικτύου καθώς και στην σταθεροποίηση και την αποκατάσταση της σωστής συχνότητας, τόσο οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας όσο και οι Διαχειριστές Δικτύου παρέχουν κίνητρα για την συμμετοχή στην ΑΖ, προσφέροντας οικονομικά οφέλη στους τελικούς χρήστες, τις βιομηχανικές και τις εμπορικές επιχειρήσεις. Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου οι τιμές της ενέργειας είναι υψηλές, η συμμετοχή σε προγράμματα Απόκρισης Ζήτησης μπορεί να επιφέρει ουσιαστικές εξοικονομήσεις στα ενεργειακά κόστη.

Μεγαλύτερη αξιοπιστία του δικτύου

Σε επίπεδο αξιοπιστίας, τα οφέλη μεταφράζονται σε ασφάλεια της λειτουργίας και στην εξοικονόμηση της επάρκειας, δεδομένου ότι η απόκριση ζήτησης περιορίζει την πιθανότητα και τις επιπτώσεις εξαναγκαστικών και απρογραμμάτιστων διακοπών ρεύματος. Οι διακοπές αυτές προκαλούν οικονομική επιβάρυνση, καθώς και δυσκολίες σε βάρος των τελικών καταναλωτών. Λιγότερη ζήτηση σημαίνει μικρότερη πίεση στο σύστημα και κατά συνέπεια, λιγότερες απρόβλεπτες αστοχίες.

Θετική επίπτωση στις τιμές χονδρικής πώλησης στην αγορά

Σε επίπεδο αγοράς γενικότερα, η συμμετοχή της απόκρισης ζήτησης στις αγορές έχει ως αποτέλεσμα την πτώση των τιμών χονδρικής πώλησης της ενέργειας. Η απόκριση ζήτησης αποτρέπει την ανάγκη χρησιμοποίησης των ηλεκτροπαραγωγών μονάδων δαπανηρής λειτουργίας σε περιόδους κατά τις οποίες η ζήτηση είναι αυξημένη, περιορίζοντας έτσι τα κόστη παραγωγής και τις τιμές για όλους τους αγοραστές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας.  Μακροπρόθεσμα, η σταθερή εφαρμογή της απόκρισης ζήτησης μειώνει τις ανάγκες του συστήματος για εγκατεστημένη χωρητικότητα, δίνοντας την δυνατότητα να καθυστερήσει ή να αποσταλεί η λειτουργεία νέων εγκαταστάσεων. Εντέλει, αυτές οι εξοικονομήσεις μπορούν να μετακυλήσουν στην πλειοψηφία των πελατών λιανικής, με τη μορφή εξοικονομησης σε επίπεδο λογαριασμών κατανάλωσης.

Όσο καινοτόμα κι αν φαντάζει αυτή η λύση, πολλές χώρες ανά την Ευρώπη ήδη ωφελούνται από την επιτυχημένη εφαρμογή προγραμμάτων Απόκρισης Ζήτησης. Με τα σωστά εργαλεία και την κατάλληλη τεχνογνωσία, η Απόκριση Ζήτησης θα μπορούσε να αποδειχθεί ισχυρό προσόν για την αγορά ενέργειας της Ελλάδας. Όχι μόνο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αξιοπιστία του δικτύου αλλά και σε μείωση των ενεργειακών τιμών μακροπρόθεσμα. Η Απόκριση Ζήτησης θα μπορούσε εξ’ άλλου να επιφέρει επιπλέον εξοικονομήσεις ενέργειας για τους Βιομηχανικούς και τους Εμπορικούς χρήστες που θα συμμετέχουν στις αγορές εξισορρόπησης, βελτιώνοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους.

Η Sympower είναι ένας διεθνής πάροχος υπηρεσιών εξισορρόπησης που μετέχει σε ηλεκτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο.